Impressum

"DADUN-IMMOBILIEN" Mariola Dadun

17329 Krackow, Lange Str. 6

Tel.:     (0049)39746 26566

Fax:     (0049)39746 26098

Kom.:   (+49)178 152 14 30

e-mail:  gerade@onet.eu

 

Dodatkowe informacje:

Właścicielka: Mariola Dadun

Doradca Rynku Nieruchomości

- w polskim rejestrze doradców rynku nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości wpisana pod n-rem 126

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

- licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami wydana 14 grudnia 2000r na podstawie art.192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U Nr 115 poz. 741 z 1998r i Nr106, poz. 668 z 1999r, Nr 49 poz.484 i Nr 86 poz. 966 oraz 2000r Nr 6 poz. 76) nr licencji zawodowej 1097

obecnie w centralnym rejestrze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Federacji Polskiego Porozumienia Rynku Nieruchomości pod n-rem 1097.

Nr podatkowy: 084/212/806717

Nr identyfikacji podatkowej NIP: DE251545126

Rejestracja działalności godpodarczej: Amt Löcknitz Penkun zgodnie z § 14GewO lub § 55cGewO

Właściwy organ nadzoru:

Amt Löcknitz - Penkun, 17321 Löcknitz, Chausseestr. 30

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość informacji oddanych do dyspozycji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorowi, które odnoszą się do szkód/strat materialnych lub ideowych powstałych przez używanie lub nieużywanie przedstawionych informacji lub przez używanie błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile po stronie autora nie istnieje udowodniona wina umyślna albo wynikająca z rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do części stron lub całej oferty bez oddzielnej zapowiedzi oraz uzupełniania, usuwania lub czasowego albo ostatecznego wstrzymania publikacji.

 

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich i pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("linki"), które są poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności [gwarancja] wszedłby w życie tylko w tym wypadku, kiedy autor ma wiedzę o tych treściach oraz byłoby technicznie możliwe i można by od niego wymagać, aby zapobiegł używaniu w przypadku treści sprzecznych z prawem. Autor oświadcza zatem stanowczo, że w momencie zamieszczania linków właściwe strony, do których odsyłacze te się odnoszą, nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i treści odnośnych/połączonych stron, które po zamieszczeniu linku zostały zmienione. To stwierdzenie obowiązuje dla wszystkich linków i odsyłaczy wstawionych w obrębie własnej oferty internetowej oraz dla obcych wpisów w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody powstałe przez używanie lub nieużywanie przedstawionych informacji tego rodzaju odpowiada wyłącznie usługodawca tej strony, na którą odesłano, a nie ten, który poprzez linki jedynie odsyła do danej publikacji.

 

3. Prawo autorskie i do używania oznaczenia:

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich używanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, używać wykonanych przez siebie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub sięgać po bezlicencyjne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video i teksty [nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia]. Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w obrębie oferty internetowej i chronione ewentualnie przez osoby trzecie podlegają w pełni postanowieniom obowiązującego każdorazowo prawa do używania oznaczenia i prawom własności zarejestrowanego każdorazowo właściciela. Na podstawie samego wymienienia/nazwania nie należy wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Copyright opublikowanych, sporządzonych samodzielnie przez autora obiektów przysługuje wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub korzystanie z takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

 

4. Ochrona danych:

O ile w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podawania/wprowadzania danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), zdradzanie tych danych ze strony użytkownika następuje na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług - o ile to technicznie możliwe i wykonalne - jest dozwolone także bez podawania takich danych lub za podaniem anonimowych danych albo pseudonimu.

 

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której przekierowano na tę stronę. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie byłyby zgodne albo byłyby nie w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części niniejszego dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i zachowują moc obowiązującą.

Pouczenie dla użytkowników o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od  umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Okres odstąpienia obejmuje czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas ["Dadun-Immobilien" Mariola Dadun, Lange Str.6, 17329 Krackow, Tel.: (0049)3974626566, Fax:(0049)3974626098, E-mail:gerade@onet.eu] o zamiarze odstąpienia od umowy w formie jednoznacznej deklaracji (np. list przesłany pocztą, faks lub mail). Mogą Państwo posłużyć się w tym celu dołączonym przykładowym formularzem odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest przesłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do nas).

Do [ "Dadun-Immobilien" Mariola Dadun, Lange Str. 6, 17329 Krackow]:

Niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od zawartej umowy na zakup wymienionych towarów / na świadczenie wymienionych usług (*)

- Zamówione dnia / Otrzymane dnia (*)

- Nazwa użytkownika

- Adres użytkownika

- Podpis użytkownika (tylko przy wysyłaniu informacji w postaci papierowej)

- Data

(*) Niewłaściwe skreślić.


 


Doradca Rynku Nieruchomości w PL rejestrze doradców PTEiDRN nr 126
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PL licencja zawodowa nr 1097
DADUN-IMMOBILIEN

Copyright © "DADUN-IMMOBILIEN" 2019 - Polityka prywatności

Ostatnio oglądane